Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc - Bảo hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc - Bảo hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt


1.Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, cơ sở phải mua Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong việc thực hiện chế độ Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc .

2.Tài sản phải tham gia Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Tài sản phải tham gia Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc gồm: 
1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo;
2. Máy móc thiết bị;
3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác.
Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm.

3.Các rủi ro được bảo hiểm Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc :
Tổn thất vật chất bất ngờ gây ra do cháy, nổ không lường trước được xảy ra đối với các tài sản được bảo hiểm theo danh mục tài sản mà Người được bảo hiểm kê khai. Trong đó:
-         Cháy là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác
-         Nổ là phản ứng hoá học gây ra việc giải phóng khí và năng lượng đột ngột với khối lượng lớn đồng thời phát ra âm thanh và ảnh hưởng vật lý đến các vật xung quanh nhưng loại trừ thiệt hại tới bản thân nồi hơi, bình chứa, máy móc sử dụng áp lực và chất liệu chứa trong đó.

4. Hợp đồng Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Nội dung Hợp đồng Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được quy định tại Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (sau đây gọi tắt là Nghị định số 130/2006/NĐ-CP). Trên cơ sở Hợp đồng bảo hiểm đã ký kết, doanh nghiệp bảo hiểm có thể cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm. Mẫu Giấy chứng nhận bảo hiểm được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 220 của bộ tài chính.

5. Số tiền bảo hiểm (STBH) trong Bảo hiểm cháy, nổ:
a.    Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm và được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm thể hiện chi tiết tại danh mục tài sản. 
Trường hợp hạng mục tài sản thường xuyên tăng giảm (hàng hóa, nguyên vật liệu, bán thành phẩm…) thì số tiền bảo hiểm có thể được xác định theo giá trị trung bình hoặc giá trị tối đa theo thoả thuận của Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm. Trong đó:
Giá trị trung bình là số tiền được bên mua bảo hiểm ước tính về giá trị trung bình của tài sản trong thời hạn bảo hiểm.
Giá trị tối đa là số tiền được bên mua bảo hiểm ước tính về giá trị tối đa của tài sản có thể đạt vào một thời điểm nào đó trong thời hạn bảo hiểm. Tùy theo thỏa thuận, đầu mỗi tháng hoặc quý, bên mua bảo hiểm thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm giá trị tối đa của tài sản được bảo hiểm trong tháng hoặc quý trước đó.

5. Mua Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ở đâu?.

Quý khách có nhu cầu về Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc xin vui lòng liên hệ :
Bảo hiểm pjico – http://pjicoshop.com
Tư vấn 24/7-  0938.248.114  
Email:hiendao@pjicoshop.com


Chia sẻ:
0948643645
.
.
.