Cấp Chứng Chỉ ISO 27001 Quốc Tế ở đâu Uy Tín

Cấp Chứng Chỉ ISO 27001 Quốc Tế ở đâu Uy Tín

ISO 27001 là gì?

ISO / IEC 27001: 2013 (ISO 27001) là mt tiêu chun quc tế giúp các t chc qun lý bo mt tài sn thông tin ca h. Nó cung cp mt khuôn kh qun lý đ trin khai ISMS (h thng qun lý an ninh thông tin) nhm đm bo tính bí mt, tính toàn vn và tính sn có ca tt c d liu ca công ty (chng hn như thông tin tài chính, s hu trí tu, thông tin chi tiết v nhân viên hoc thông tin do bên th ba qun lý).

 Nó được xut bn vào năm 2013 bi ISO ( T chc Tiêu chun hóa Quc tế) và IEC ( y ban K thut Đin Quc tế) và thuc h tiêu chun ISO 27000 . Đây là tiêu chun bo mt thông tin được chng nhn quc tế duy nht được công nhn. 

ISO 27001 được h tr bi b quy tc thc hành v qun lý an toàn thông tin, ISO / IEC 27002: 2013 , gii thích cách thc hin các bin pháp kim soát an toàn thông tin đ qun lý ri ro an toàn thông tinChng nhn ISO 27001 là gì?

Chng nhn ISO 27001 chng t rng t chc ca bn đã đu tư vào con người, quy trình và công ngh (ví d: các công c và h thng) đ bo v d liu và cung cp ca t chc bn. mt đánh giá đc lp ca chuyên gia v vic liu d liu ca bn có được bo v đy đ hay không.
Xem dịch vụ cấp chứng nhận ISo 27001 giá trị Quốc Tế giá rẻ tại đây: https://iso-cert.vn/he-thong-an-toan-thong-tin-tieu-chuan-iso-27001.html

Đăng ký chng nhn ISO 9001 ti đây: https://iso-cert.vn/chung-chi-iso-9001-2015-he-thong-quan-ly-chat-luong.html

Đăng ký chng nhn ISO 22000 ti đây: https://iso-cert.vn/quy-trinh-chung-nhan-iso-22000-phien-ban-moi-nhat.html

Đăng ký chng nhn ISO 45001 ti đây: https://iso-cert.vn/cap-chung-nhan-iso-45001-tieu-chuan-quoc-te.html

Đăng ký chng nhn ISO 13485 ti đây: https://iso-cert.vn/chung-nhan-iso-13485-tieu-chuan-san-pham-y-te.html

Đăng ký chng nhn ISO 27001 ti đây: https://iso-cert.vn/tu-van-cap-chung-nhan-iso-27001.html

 

Chng nhn đt được thông qua mt t chc chng nhn được công nhn và cung cp bng chng cho người tiêu dùng, nhà đu tư và các bên quan tâm khác ca bn rng bn đang qun lý bo mt thông tin theo thông l quc tế tt nht. 

Vic tuân th ISO 27001 ngày càng tr nên quan trng khi các yêu cu quy đnh (chng hn như GDPR, HIPAA và CCPA ) gây áp lc lên các t chc trong vic bo v d liu cá nhân và người tiêu dùng ca h.

 

Đánh giá ISO 27001 hot đng như thế nào?

Chng nhn có th đt được sau khi t chc chng nhn tiến hành đánh giá bên ngoài. Đánh giá viên s xem xét các thông l, chính sách và th tc ca t chc đ đánh giá liu ISMS có đáp ng các yêu cu ca Chun mc hay không.   

Chng nhn thường kéo dài trong ba năm, nhưng các t chc phi tiến hành đánh giá ni b đnh kỳ như mt phn ca quá trình ci tiến liên tc. 

Sau khi được chng nhn, t chc chng nhn thường s tiến hành đánh giá hàng năm đ giám sát s tuân th

ISMS (h thng qun lý an toàn thông tin) là gì?

ISMS là mt h thng qun lý được lp thành văn bn, được xác đnh bao gm mt tp hp các chính sách, quy trình và h thng đ qun lý ri ro đi vi d liu ca t chc, vi mc tiêu đm bo mc đ ri ro an toàn thông tin có th chp nhn được. Đánh giá ri ro liên tc giúp xác đnh các mi đe da và l hng bo mt cn được qun lý thông qua mt lot các bin pháp kim soát.

 

Có h thng ISMS tuân th ISO 27001 đã được thiết lp giúp bn qun lý tính bo mt, tính toàn vn và tính sn có ca tt c d liu công ty theo cách ti ưu hóa và tiết kim chi phí

Các yêu cu và kim soát ISO 27001

ISO 27001 bao gm 114 bin pháp kim soát (bao gm trong Ph lc A và được m rng trong ISO 27002) cung cp mt khuôn kh đ xác đnh, x lý và qun lý các ri ro an toàn thông tin.

Tóm tt các kim soát ISO / IEC 27001: 2013

A.5 Chính sách bo mt thông tin

A.6 T chc bo mt thông tin

A.7 An ninh ngun nhân lc

A.8 Qun lý tài sn

A.9 Kim soát truy cp

A.10 Mt mã hc

A.11 An ninh vt lý và môi trường

A.12 Bo mt hot đng

A.13 Bo mt thông tin liên lc

A.14 Mua li, phát trin và bo trì h thng

A.15 Mi quan h vi nhà cung cp

A.16 Qun lý s c an toàn thông tin

A.17 Các khía cnh an toàn thông tin ca qun lý tính liên tc trong kinh doanh

A.18 Tuân thủ

Mi chi tiết nhu cu đăng ký xin cp chng nhn ISO 27001 xin liên h vi đơn v chúng tôi qua thông tin sau:

 

VĂN PHÒNG CHNG NHN QUỐC TẾ ISO-CERT

VPGD:  Tòa nhà HH2A Khu đô th Linh Đàm – Q.Hoàng Mai – TP. Hà Ni

Hotline: 0986.81.6789 (Ms.Hoa) - 0988.35.9999 (Mr.Tip)

Website: https://iso-cert.vn

Email: info@iso-cert.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/isocertvn

Google Map: xem google map ti đây

 

Chia sẻ:
0948643645
.
.
.