Chứng Nhận ISO 50001 Giá Trị Quốc Tế Trọn Gói

Chứng Nhận ISO 50001 Giá Trị Quốc Tế Trọn Gói

Chng nhn theo tiêu chun ISO 50001 đm bo rng t chc ca bn có mt h thng qun lý năng lượng lành mnh, gim tiêu th năng lượng, tác đng đến môi trường và tăng li nhun.

 Nó quy đnh các yêu cu đi vi thc hành qun lý quan trng đ đt được hiu sut năng lượng được ci thin. Chng minh cho khách hàng, nhân viên và các bên liên quan rng vic s dng năng lượng hiu qu được ưu tiên trong t chc ca bn và năng lượng được qun lý mt cách có h thng. Cho phép truyn thông th trường đáng tin cy v các n lc hiu sut năng lượng.
ISO 50001 là gì

ISO 50001 là mt tiêu chun quc tế t nguyn. Nó áp dng cho các t chc thuc bt kỳ quy mô nào và cung cp các yêu cu đ thiết lp, qun lý và ci thin mc tiêu th và hiu qu năng lượng ca h.

Dịch vụ cấp chứng nhận ISO 50001:2018 Quốc Tế tại đây: https://iso-cert.vn/chung-nhan-iso-50001-ve-nang-luong.html

Đăng ký chng nhn ISO 9001 ti đây: https://iso-cert.vn/chung-chi-iso-9001-2015-he-thong-quan-ly-chat-luong.html

Đăng ký chng nhn ISO 22000 ti đây: https://iso-cert.vn/quy-trinh-chung-nhan-iso-22000-phien-ban-moi-nhat.html

Đăng ký chng nhn ISO 45001 ti đây: https://iso-cert.vn/cap-chung-nhan-iso-45001-tieu-chuan-quoc-te.html

Đăng ký chng nhn ISO 13485 ti đây: https://iso-cert.vn/chung-nhan-iso-13485-tieu-chuan-san-pham-y-te.html

Đăng ký chng nhn ISO 27001 ti đây: https://iso-cert.vn/tu-van-cap-chung-nhan-iso-27001.html

 

ISO 50001 được thiết kế đ tương thích và hài hòa vi các tiêu chun h thng khác, chng hn như ISO 14001 cho h thng qun lý môi trường và ISO 9001 cho h thng qun lý cht lượng. Do đó, nó là lý tưởng đ tích hp vào các h thng và quy trình qun lý hin có như môi trường, sc khe và an toàn. 

ISO 50001 h tr các cơ s đánh giá và ưu tiên trin khai các công ngh mi tiết kim năng lượng và ci thin hiu qu năng lượng, s dng và tiêu th năng lượng. Nó cũng to ra s minh bch và to điu kin thun li cho truyn thông v qun lý các ngun năng lượng.

Nó thúc đy các thc hành và hành vi qun lý năng lượng tt nht và cung cp mt khuôn kh đ thúc đy hiu qu năng lượng trong toàn b chui cung ng và to điu kin cho các ci tiến qun lý năng lượng cho các d án gim phát thi khí nhà kính.

Li ích ca vic được chng nhn

Chng nhn h thng qun lý năng lượng ca bn theo tiêu chun ISO 50001 có th mang li li ích cho t chc ca bn theo nhiu cách. H thng qun lý được chng nhn xác nhn rng bn đang làm vic có cu trúc và chiến lược đ gim thiu tác đng đến môi trường ca t chc và bn cam kết ci thin hơn na công tác qun lý môi trường. 

Chng nhn tiêu chun có th góp phn vào:

 

 • Ci thin hiu sut năng lượng, bao gm hiu qu năng lượng, s dng và tiêu th năng lượng.
 • Gim tác đng môi trường, bao gm c phát thi khí nhà kính mà không nh hưởng đến hot đng và đng thi tăng li nhun.
 • Ci tiến liên tc h thng qun lý năng lượng.
 • Đm bo đo lường, lp tài liu, báo cáo và đánh giá tiêu th năng lượng.
 • Truyn thông th trường đáng tin cy v các n lc hiu sut năng lượng.

Các giai đon ca chng nhn 50001 ca bn

 • Đánh giá sơ b (tùy chn): Thc hin đánh giá ban đu và loi b các l hng tim n trong h thng qun lý
 • Phân tích GAP (tùy chn) Phân tích đ h tr bn chuyn đi thành công t ISO 50001: 2011 sang ISO 50001: 2018
 • Đánh giá chng nhn: Kim tra tài liu và ng dng thc tế ca h thng qun lý năng lượng ca bn
 • Cp chng ch và lit kê t chc ca bn trong cơ s d liu chng ch trc tuyến Certipedia ca chúng tôi
 • Kim toán giám sát: Giám sát hàng năm v vic ti ưu hóa liên tc các quy trình và h thng qun lý năng lượng ca bn
 • Chng nhn li trước khi kết thúc ba năm

Mi chi tiết nhu cu đăng ký xin cp chng nhn ISO 50001 xin liên h vi đơn v chúng tôi qua thông tin sau:

 

VĂN PHÒNG CHNG NHN QUỐC TẾ ISO-CERT

VPGD:  Tòa nhà HH2A Khu đô th Linh Đàm – Q.Hoàng Mai – TP. Hà Ni

Hotline: 0986.81.6789 (Ms.Hoa) - 0988.35.9999 (Mr.Tip)

Website: https://iso-cert.vn

Email: info@iso-cert.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/isocertvn

Google Map: xem google map ti đây

 

Chia sẻ:
0948643645
.
.
.