DV Cấp Chứng Nhận ISO 22000 ATTP Giá Trị Quốc Tế Tại ISO-CERT

DV Cấp Chứng Nhận ISO 22000 ATTP Giá Trị Quốc Tế Tại ISO-CERT

ISO 22000 là gì?

ISO 22000  là H thng Qun lý An toàn Thc phm có th được áp dng cho bt kỳ t chc nào trong chui thc phm, t nông tri đến ngã ba. Được chng nhn ISO 22000 cho phép mt công ty cho khách hàng ca h thy rng h có mt h thng qun lý an toàn thc phm. Điu này mang li nim tin cho khách hàng đi vi sn phm. Điu này ngày càng tr nên quan trng hơn khi khách hàng yêu cu thc phm an toàn và các nhà chế biến thc phm yêu cu các thành phn thu được t nhà cung cp ca h phi an toàn.

 

T chc Tiêu chun hóa Quc tế (ISO) đã phát trin Chng nhn H thng Qun lý An toàn Thc phm: ISO 22000. ISO và các nước thành viên đã s dng cách tiếp cn H thng Qun lý Cht lượng và điu chnh nó đ áp dng cho An toàn Thc phm, kết hp các  nguyên tc HACCP được s dng rng rãi và đã được chng minh  và Tt Các Nguyên tc Sn xut (được đ cp bi các  Chương trình Tiên quyết trong ISO 22000 ).
Tiêu chun này có các yêu cu đi vi các quy trình và th tc ca H thng qun lý an toàn thc phm  và yêu cu t chc phi thc hin các chương trình tiên quyết và HACCP. 

Không ging như mt s chương trình Chng nhn H thng Qun lý An toàn Thc phm khác (ví d như  FSSC 22000  và  SQF ), ISO 22000 không có các yêu cu c th đi vi các chương trình tiên quyết (PRP), nhưng yêu cu t chc xác đnh và thc hin các chương trình thích hp. Điu này làm cho nó linh hot hơn và các t chc thc phm thuc bt kỳ loi hình nào đu có th thc hin và được chng nhn theo tiêu chun ISO 22000.

Các nhà sn xut và chế biến thc phm có th s dng tiêu chun k thut ISO ISO / TS 22002-1 đ phát trin các chương trình PRP ca h. Nó đưa ra các yêu cu đi vi các chương trình PRP có th áp dng cho các t chc này. Các yêu cu nêu ra được chp nhn rng rãi và tương đương vi các yêu cu trong PAS 220, đc đim k thut có sn công khai được s dng cùng vi ISO 22000 cho chương trình Chng nhn FSSC 22000.ISO 22000 không phi là tiêu chun đánh giá ca Sáng kiến ​​An toàn Thc phm Toàn cu (GFSI). Điu này có nghĩa là nếu cơ s khách hàng hoc th trường ca bn đang tìm kiếm tiêu chun được GFSI công nhn, bn nên xem xét FSSC 22000, tiêu chun này tương t nht vi chng ch ISO 22000 hoc mt trong các chương trình chng nhn được GFSI công nhn khác.

Li ích ca ISO 22000 là gì?

  • Gii thiu các quy trình được quc tế công nhn cho doanh nghip ca bn
  • Cung cp cho các nhà cung cp và các bên liên quan nim tin vào vic kim soát mi nguy và các tiêu chun an toàn thc phm ca bn.
  • Áp dng các bin pháp kim soát mi nguy này trong toàn b chui cung ng ca bn v an toàn và v sinh thc phm.
  • Gii thiu tính minh bch v trách nhim gii trình và trách nhim
  • Liên tc ci tiến và cp nht h thng ca bn đ h thng luôn hot đng hiu qu
  • Mi chi tiết nhu cầu đăng ký xin cấp chứng nhận ISO 22000 xin liên h vi đơn v chúng tôi qua thông tin sau:

 

VĂN PHÒNG CHNG NHN QUỐC TẾ ISO-CERT

VPGD:  Tòa nhà HH2A Khu đô th Linh Đàm – Q.Hoàng Mai – TP. Hà Ni

Hotline: 0986.81.6789 (Ms.Hoa) - 0988.35.9999 (Mr.Tip)

Website: https://iso-cert.vn

Email: info@iso-cert.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/isocertvn

Google Map: xem google map ti đây

 

Chia sẻ:
0948643645
.
.
.