Tổ chức Uy Tín Cấp Chứng Nhận ISO 45001 2018 Quốc Tế

Tổ chức Uy Tín Cấp Chứng Nhận ISO 45001 2018 Quốc Tế

ISO 45001: 2018 là gì?

ISO 45001 là mt tiêu chun quc tế quy đnh các yêu cu đi vi h thng qun lý an toàn và sc khe ngh nghip (OH&S), vi hướng dn s dng, đ cho phép t chc ch đng ci thin hiu sut OH&S ca mình trong vic ngăn nga thương tích và sc khe kém. ISO 45001 nhm áp dng cho bt kỳ t chc nào bt k quy mô, loi hình và tính cht ca t chc đó. ISO 45001 cho phép mt t chc, thông qua h thng qun lý OH&S, tích hp các khía cnh khác ca sc khe và an toàn, chng hn như sc khe / phúc li ca người lao đng; tuy nhiên, cn lưu ý rng mt t chc có th được yêu cu bi các yêu cu pháp lý hin hành cũng phi gii quyết các vn đ như vy.

 

Xem dịch vụ cấp chứng nhận ISO 45001:2018 tại đây: https://iso-cert.vn/cap-chung-nhan-iso-45001-tieu-chuan-quoc-te.html

Đăng ký chng nhn ISO 9001 ti đây: https://iso-cert.vn/chung-chi-iso-9001-2015-he-thong-quan-ly-chat-luong.html

Đăng ký chng nhn ISO 22000 ti đây: https://iso-cert.vn/quy-trinh-chung-nhan-iso-22000-phien-ban-moi-nhat.html

Đăng ký chng nhn ISO 45001 ti đây: https://iso-cert.vn/cap-chung-nhan-iso-45001-tieu-chuan-quoc-te.html

Đăng ký chng nhn ISO 13485 ti đây: https://iso-cert.vn/chung-nhan-iso-13485-tieu-chuan-san-pham-y-te.html

Đăng ký chng nhn ISO 27001 ti đây: https://iso-cert.vn/tu-van-cap-chung-nhan-iso-27001.html
Li ích ca vic s dng ISO 45001: 2018?

 H thng qun lý OH&S da trên  tư vn ISO 45001 s cho phép t chc ci thin hiu sut OH&S ca mình bng cách: 

 • Xây dng và thc hin chính sách OH&S và các mc tiêu OH&S
 • Thiết lp các quy trình có h thng xem xét “bi cnh” ca nó và có tính đến ri ro và cơ hi cũng như các yêu cu pháp lý và các yêu cu khác ca nó
 • Xác đnh các mi nguy và ri ro OH&S liên quan đến các hot đng ca nó; tìm cách loi b chúng hoc áp dng các bin pháp kim soát đ gim thiu các tác đng tim n ca chúng
 • Thiết lp các bin pháp kim soát hot đng đ qun lý ri ro OH&S cũng như các yêu cu pháp lý và khác
 • ca nó 
 • Nâng cao nhn thc v các ri ro OH&S
 • Đánh giá kết qu hot đng OH&S và tìm cách ci thin nó, thông qua các bin pháp thích hp hành đng
 • Đm bo người lao đng đóng vai trò tích cc trong các vn đ OH&S

Kết hp, các bin pháp này s đm bo rng danh tiếng ca mt t chc như mt nơi an toàn đ làm vic s được nâng cao và có th có nhiu li ích trc tiếp hơn, chng hn như:

 

 •  Ci thin kh năng đáp ng các vn đ tuân th quy đnh
 •  Gim chi phí tng th ca các s c
 •  Gim thi gian chết và chi phí gián đon hot đng
 •   Gim chi phí phí ​​bo him
 •  Gim t l vng mt và thay đi nhân viên
 •   Được công nhn vì đã đt được tiêu chun quc tế (do đó có th nh hưởng đến nhng khách hàng quan tâm đến trách nhim xã hi ca h)

Các bước đ chng nhn ISO 45001

Bước 1

Hoàn thành Biu mu Yêu cu Báo giá đ chúng tôi có th hiu công ty và các yêu cu ca bn.

Bn có th làm điu này bng cách hoàn thành báo giá nhanh trc tuyến hoc biu mu yêu cu báo giá chính thc trc tuyến.

Chúng tôi s s dng thông tin này đ xác đnh chính xác phm vi đánh giá ca bn và cung cp cho bn mt đ xut đ được chng nhn.

 

Bước 2

Khi bn đã đng ý đ xut ca mình, chúng tôi s liên h vi bn đ đt lch đánh giá ca bn vi Chuyên gia đánh giá NQA.

Đánh giá này bao gm hai chuyến thăm bt buc to thành Đánh giá Chng nhn Ban đu.

Xin lưu ý rng bn phi có kh năng chng minh rng h thng qun lý ca bn đã hot đng đy đ trong ti thiu ba tháng và đã được xem xét li ca ban giám đc và chu trình đánh giá ni b đy đ.

 

Bước 3

Sau khi đánh giá thành công hai giai đon, quyết đnh chng nhn s được đưa ra và nếu kh quan, thì chng nhn theo tiêu chun bt buc s được NQA cp.

Bn s nhn được c bn cng và bn mm ca chng ch.

Chng nhn có giá tr trong ba năm và được duy trì thông qua chương trình đánh giá giám sát hàng năm và đánh giá tái chng nhn ba năm.

 

Mi chi tiết nhu cu đăng ký xin cp chng nhn ISO 45001 xin liên h vi đơn v chúng tôi qua thông tin sau: 

VĂN PHÒNG CHNG NHN QUỐC TẾ ISO-CERT

VPGD:  Tòa nhà HH2A Khu đô th Linh Đàm – Q.Hoàng Mai – TP. Hà Ni

Hotline: 0986.81.6789 (Ms.Hoa) - 0988.35.9999 (Mr.Tip)

Website: https://iso-cert.vn

Email: info@iso-cert.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/isocertvn

Google Map: xem google map ti đây

 

 

 

Chia sẻ:
0948643645
.
.
.